Legalno

Opći uvjeti najma


Informirajte se o uvjetima najma naših kampera.

OPĆI UVJETI UGOVORA O NAJMU 

 

 1. UVODNE ODREDBE

(a) „Najmodavac“ – CAR&CARAVANINNG d.o.o., sa sjedištem na adresi : Savska Opatovina 42, Zagreb, Hrvatska, OIB: 36871816429

(b) „Najmoprimac“ – fizička ili pravna osoba koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje. U Ugovoru o najmu vozila navedena kao „Najmoprimac“ te je odgovorna za poštivanje svih točaka ovih Općih uvjeta o najmu i Ugovora o najmu.

(c) „Ugovor“ – pojedinačni ugovor o najmu koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam u kojem se odobrava korištenje vozila, definira preuzimanje i vraćanje vozila, pokriće, oprema i usluge uključene u cijenu najma i način plaćanja najma. Ugovor sadrži i informacije o stanju kilometraže, količini goriva, oštećenjima i eventualnim nedostacima na unajmljenom vozilu te druga prava i obveze koje obje ugovorne strane svojim potpisom u cijelosti prihvaćaju.

Stanje vozila prilikom izdavanja i Opći uvjeti najma smatraju se dijelom Ugovora o najmu vozila.

(d) „Vozač/Dodatni vozač“ – fizička osoba navedena u Ugovoru o najmu kao „Korisnik“ koja potpisuje Ugovor o najmu i preuzima vozilo, odgovorna za poštivanje svih odredbi Ugovora o najmu.

(e) „Korisnik“ - Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač u daljnjem tekstu Općih uvjeta najma označavaju se jednom riječju - Korisnik.

(f) „Vozilo“ je objekt najma Ugovora, a čiji podaci su navedeni u Ugovoru.

 

 1. UVJETI NAJMA

Korisnik potpisom Ugovora potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i popratnom dokumentacijom.

Vozač koji u ime Korisnika pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor da za to ima ovlaštenje, te jamči i odgovoran je Najmodavcu, solidarno s tom pravnom osobom, za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz ovog Ugovora.

Korisnik potpisom Ugovora jamči Najmodavcu da ispunjava uvjete minimuma godina za upravljanje motornim vozilom, tj. da je stariji od 21 godine te da posjeduje potrebne isprave za upravljanje motornim vozilom, sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, a te ih je u originalu dužan dati na uvid Najmodavcu, dok preslika istih ostaje u posjedu Najmodavca, kao prilog Ugovoru.

Korisnik se i nakon prestanka Ugovora smatra odgovornim za prometne prekršaje počinjene tijekom trajanja Ugovora.

 

 1. UVJETI PLAĆANJA

Korisnik je obvezan prije preuzimanja vozila u najam izvršiti predautorizaciju po svojoj kreditnoj kartici na iznos koji odredi Najmodavac prema svojoj procjeni, ovisno o kategoriji vozila, trajanju najma, pokrićima i dr.

Potpisom Ugovora o najmu Korisnik ovlašćuje Najmodavca naplatiti sve iznose za dnevni najam prema ugovorenoj tarifi, dnevne dodatke (kupljena pokrića, dodatnu opremu i usluge), kao i nastale troškove koji se obračunavaju, a sve prema važećem Cjeniku, terećenjem računa Korisnika.

Račun Korisnika znači račun kreditne ili debitne kartice po kojoj je izvršena predautorizacija ili drugi dogovoreni račun.

Najmodavac može naplatiti iznose koji se plaćaju terećenjem računa Korisnika tijekom ili nakon završetka najma, kad utvrdi postojanje obveze Korisnika, odnosno Korisnik može platiti takve troškove u dogovoru s Najmodavcem, što je slobodan izbor Najmodavca.

Ako Korisnik podmiruje troškove direktnim plaćanjem na račun Najmodavca, dužan je to učiniti u naznačenom roku plaćanja računa.

U slučaju kašnjenja, Korisnik je obvezan platiti Najmodavcu zakonsku zateznu kamatu, kao i sve stvarno nastale dodatne troškove.

 

 1. OBVEZE KORISNIKA

Potpisom ugovora Korisnik izjavljuje da je upoznat sa svim dolje navedenim obvezama, te da ih prihvaća:

(a) da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom te količinom goriva u kojem ga je preuzeo, odnosno i prije ugovorenog roka, a na zahtjev Najmodavca;

(b) da produljenje ugovorenog trajanja najma, kao i sve ostale promjene glede najma, zatraži od Najmodavca, pisanim putem, najmanje prije isteka samog roka najma, dok je u protivnom Najmodavac ovlašten prijaviti nestanak vozila u najmu;

(c) da vozilo neće preopteretiti, koristiti za obuku vozača, prijevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za nezakonita djela;

(d) da će vozilo koristiti samo vozač ili dodatni vozač, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila i da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama;

(e) da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika;

(f) da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom;

(g) da će voziti samo po javnim cestama, bez utjecaja alkohola ili narkotika, poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa;

(h) da će brinuti o redovitoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, ostale tekućine, tlak u gumama i dr.

(i) kada na to ukazuju signalni instrumenti u vozilu ili ako Korisnik smatra da vozilo zahtijeva servisiranje dužan je javiti se Najmodavcu radi obavljanja redovitih servisa i upućivanja vozila u ovlaštenu servisnu radionicu, kao i radi obavljanja drugih servisnih aktivnosti i drugih popravaka. U slučaju štete na vozilu ili oštećenja vozila zbog nepoštivanja odredbi ovih Općih uvjeta, Korisnik je dužan nadoknaditi svu tako nastalu štetu i eventualnu izgubljenu zaradu zbog nemogućnosti obavljanja osnovne djelatnosti pojedinim vozilom.

(j) da u vozilu neće ni prevoziti ni dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli, odnosno vozila te da neće vršiti nikakve preinake na vozilu;

(k) da vozilo neće voziti izvan granica Republike Hrvatske, osim ako je to prethodno najavio, za što Najmodavac može naplatiti dodatnu naknadu sukladno Cjeniku. U slučaju kršenja prekograničnih i teritorijalnih ograničenja korištenja vozila, sva osiguranja za Korisnika iz točke 8. ovih Uvjeta prestaju vrijediti.

(l) da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade,

Korisnik daje ugovorom ovlaštenje Najmodavcu da bez prethodne najave, za naplatu svih prometnih prekršaja i parkirnih i drugih kazni, određenih zakonom zemlje u kojoj se vozilo vozi, a počinjenih za vrijeme trajanja najma, bez obzira kada su utvrđeni ili dospjeli, uvećanih za eventualne manipulativne troškove, tereti kreditnu ili debitnu karticu navedenu na prednjoj strani ovog Ugovora o najmu;

(m) da Najmoprimac, pravna osoba iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost Najmodavca, vozilo u najmu može kao vozaču dati svom radniku koji ispunjava propisane uvjete, te ga je u tom slučaju obvezna upoznati s ovim uvjetima najma i odgovornostima vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost te pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora o najmu.

 

 1. NASTUP ŠTETE I GUBITAK DOKUMENTACIJE

U slučaju oštećenja vozila, manjka opreme ili pribora, nedostajuće dokumentacije, registarske oznake ili ključeva vozila, Korisnik nadoknađuje štetu prema važećem Cjeniku.

Korisnik vozila odgovoran je ako dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila (primjerice radi nedostatka ulja, sredstva za hlađenje i drugih tekućina u motoru), kao i u slučajevima oštećenja kartera, oštećenja kvačila (tzv. spaljeno kvačilo), oštećenja donjeg postroja vozila, gubitaka/oštećenja dokumenata i ključeva vozila, gubitka/uništenja registarskih pločica, oštećenja na unutrašnjosti vozila, spaljenih sjedala, strgane tende, ulijevanja neodgovarajućeg goriva ili drugih kvarova, izazvanih nemarnošću korisnika ili vozača vozila (primjerice nepažljiva vožnja ili vožnja izvan asfaltiranih cesta). U svim navedenim slučajevima Korisnik vozila nadoknađuje Najmodavcu cjelokupni iznos troškova popravka vozila te dodatno iznos izgubljenog dnevnog najma vozila prema važećem cjeniku Najmodavca za vrijeme trajanja popravka, ali ne više od 30 dana, te svu ostalu nastalu štetu, kao primjerice troškove vuče vozila ili umanjene vrijednosti vozila. Korisnik ili osoba kojoj je korisnik dao vozilo na korištenje, preuzima obvezu korištenja vozila prema uputama proizvođača, kao i korištenje dizel ili bezolovnog goriva prema uputama proizvođača. Sve štete proizašle iz nepridržavanja ovih uputa nisu pokrivene osiguranjem i padaju na štetu Korisnika vozila.

 

 1. KRAĐA, PROMETNA NESREĆA, KVAR NA UNAJMLJENOM VOZILU

U slučaju prometne nesreće oštećenja, havarije, utaje, krađe, pogonske neispravnosti vozila ili dr. sličnih okolnosti Korisnik je obvezan:

čuvati i osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete, do njegova preuzimanja od strane Najmodavca;

 • zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka;
 • pozvati nadležnu policiju i osigurati njihov zapisnik, osim u slučaju pogonske neispravnosti;
 • bez odlaganja dati izjavu o događaju u najbližoj poslovnici Najmodavca.

Korisnik vozila obvezan je svako oštećenje na vozilu prijaviti policiji, u slučaju da Korisnik ne osigura policijski zapisnik, ne da izjavu, i ne osigura alkotest vozača, sav trošak naknade štete u svezi s oštećenjem ili nestankom vozila, pada na teret Korisnika vozila u punom iznosu, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja vozila za vrijeme trajanja popravka, a najviše do 30 dana, bez obzira na korisnikovu krivicu za taj događaj i je li Korisnik prihvatio i uplatio otkup dijela odgovornosti prema učešću u šteti (CDW+).

 

 1. TROŠKOVI KOJI SE NADOKNAĐUJU KORISNIKU

Najmodavac će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje i druge neophodne lake popravke, a koji su nastali tijekom najma, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju pod sljedećim uvjetima.

Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti prethodnu suglasnost ovlaštene osobe Najmodavca, u protivnom nadoknada neće biti moguća. Korisnik je Najmodavcu dužan predati valjani račun koji je izdala pravna osoba koja je izvršila uslugu, a glasi na CAR&CARAVANINNG d.o.o., Savska Opatovina 42, Zagreb, OIB 36871816429, što je preduvjet isplate naknade.

 

 1. UČEŠĆE U ŠTETI

Rizik i visinu obveze naknade štete Korisnik može umanjiti prihvaćanjem odgovarajućih pokrića, i to pod uvjetom da štetu nije uzrokovao kršenjem odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i zakonskih propisa, odnosno namjernom ili nepravilnom uporabom vozila.

Smanjenje odgovornosti za štetu ili krađu s učešćem u šteti (CDW/TP); prihvaćanjem korisnik vozila može umanjiti svoju odgovornost za štetu ili krađu, i to za razliku između učešća u šteti (franšize) i punog iznosa štete.

Pokriće putnika u slučaju nezgode (PAI); vozač i putnici su osigurani za slučaj smrti i invaliditeta do iznosa propisanih od osiguravajuće kuće kod koje su osigurana sva vozila Najmodavca.

Otkup dijela odgovornosti prema učešću u šteti (CDW+); prihvaćanjem i uplatom dnevnog pokrića Korisnik može ograničiti svoju odgovornost za štetu na vozilu. Plaćanjem CDW+ pokrića nisu pokriveni rizici: uništenje/oštećenje guma, naplatka ili poklopca naplatka, uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila, unutrašnjosti vozila (osim ako je unutrašnjost oštećena u nesreći), svih stakala vozila te sva oštećenja bez policijskog zapisnika.

Potpisom Ugovora o najmu, Korisnik daje ovlaštenje Najmodavcu da nositelju kreditne kartice, ili nekim drugim načinom plaćanja, naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka, do visine franšize ili punog iznosa štete ako se nije pridržavao ovih općih uvjeta Najma, i onih koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a Korisnik nije o tome izvijestio Najmodavca u skladu s procedurom o povratu vozila. Osiguranje ne pokriva štete nastale na rizičnim područjima ili u ratnim zonama, kao ni za slučaj da je unajmljeno vozilo korišteno izvan granica RH, u tranzitu kroz mjesto Neum, prijevoz na trajektu i na otocima, bez pisane suglasnosti Najmodavca.

 

 1. KILOMETRAŽA

Broj kilometara dok se vozilo nalazi u Najmu, odrediti će se očitovanjem tvornički instaliranog odometra.

U slučaju da se po završetku Najma ustanovi da je odometar prepravljen tokom Najma, Korisniku će se naplatiti dodatnih 500 km za svaki dan najma prema važećem Cjeniku.

 

 1. GUBITAK IMOVINE

Najmodavac se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine Korisnika ili imovine ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama.

 

 1. PRITUŽBE KORISNIKA

Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja ugovornih prava i obveza može dostaviti Najmodavcu poštom ili elektroničkom poštom na:

 

 • CAR&CARAVANINNG d.o.o., za CAMPGO Campers, Savska Opatovina 42, 10090 Zagreb, Hrvatska,

 

Najmodavac će na zaprimljenu pritužbu odgovoriti u roku 15 dana od zaprimanja iste, te odgovor dostaviti Korisniku poštom ili elektroničkom poštom. Odluka Najmodavca u svezi prigovora je konačna.

 

 1. PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

U postupku sklapanja i izvršenja Ugovora Najmodavac obrađuje određene osobne podatke Korisnika, jer su ti podaci Najmodavcu potrebni kako bi se Ugovor mogao sklopiti i izvršavati. Korisnik pristaje da kroz proces rezervacije vozila i sklapanja Ugovora dragovoljno daje Najmodavcu-u svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, vozačka dozvola, putovnica i sl). Bez osobnih podataka najam neće biti moguće ostvariti. 

Informacije o obradi osobnih podataka i pravima Korisnika u pogledu tih podataka objavljene su u „Izjavi o zaštiti privatnosti“ koja je dostupna na web stranici Najmodavca www.campgo.hr

 

 

 1. RASKID UGOVORA O NAJMU VOZILA

Najmodavac ima pravo raskinuti Ugovor o najmu te odmah preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak Najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava Najmodavcu prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.

 

 1. OSTALE ODREDBE

Najmodavac ne odgovara za štetu koju pretrpi Korisnik zbog zakašnjenja u isporuci vozila, kao i za štete koje bi nastale Korisniku zbog kvara na vozilu za vrijeme najma.

Ugovor se sastavlja u dva istovjetna primjerka, od kojih se jedan uručuje Korisniku, a drugi zadržava Najmodavac. Najmodavac mora dati Korisniku prilikom preuzimanja vozila u najam jedan primjerak Ugovora o najmu koji se mora čuvati u vozilu tijekom trajanja najma i na zahtjev predočiti policiji ili drugim ovlaštenim osobama.

Svojim potpisom na zadnjoj stranici Ugovora Korisnik prihvaća ugovor i sve njegove odredbe, a prihvaćanjem pokrića za osiguranje iz članka 8. prihvaća i uvjete osiguranja osiguravatelja za te vrste osiguranja s kojima je upoznat.

Najmodavcu je cilj sve sporove rješavati mirnim putem. Ovi Uvjeti su u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i svi neriješeni sporovi koji mogu nastati iz ili u vezi s ovim Uvjetima, Ugovorom o najmu podliježu isključivoj nadležnost hrvatskih sudova i to prema registriranom sjedištu Najmodavca.

Na sve što nije regulirano ovim Uvjetima ili Ugovorom o najmu primjenjuje se hrvatsko pravo.

Odredbe ovih Uvjeta podložne su promjenama od strane Najmodavca, te će izmijenjeni uvjeti biti objavljeni na web stranici Najmodavca, od kada i stupaju na snagu, ukoliko drukčije ne bude navedeno.

 

U primjeni od 01.05.2021. godine.

 

 

 

Podjeli sadržaj

Zona za korisnike

Što sve treba znati prilikom najma

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) radi pružanja boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Više informacija o tome možete pronaći u našoj Politici o zaštiti privatnosti. Ukoliko se slažete sa spremanjem kolačića na vaše računalo odaberite SLAŽEM SE Više informacija »